Algemene Voorwaarden

Artikel 1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De audicien: All Ears Hoorzorg B.V. statutair gevestigd te Middelburg, KvK nummer 65922891.
 • De apparatuur: de aan de cliënt uit hoofde van de (bruikleen) overeenkomst geleverde hoortoestel (of de hoortoestellen) daaronder begrepen alle randapparatuur, accessoires en overige artikelen en toebehoren, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 • De cliënt: de natuurlijke persoon of opdrachtgever, die gebruik maakt van de zaken en/of diensten van de audicien, dan wel apparatuur afneemt anders dan in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De proefbon: de overeenkomst tussen de audicien en de cliënt, die ertoe strekt de cliënt het gebruik van de apparatuur ten titel van bruikleen ter beschikking te stellen gedurende de proefperiode en waarin onder meer de specificaties van de apparatuur, en bijkomende en de bijbehorende dienstverlening zijn vastgelegd.
 • De overeenkomst ( definitieve levering/factuur): de overeenkomst tot koop van de apparatuur al dan niet voorafgegaan door een proefperiode.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (bruikleen) overeenkomsten met betrekking tot de apparatuur, waarbij de audicien apparatuur en / of diensten levert aan de cliënt, ook als die apparatuur of diensten niet in de Algemene Voorwaarden zijn benoemd.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 3. Informatie

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de audicien de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van de diensten of levering van zaken verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht de audicien deze informatie te verstrekken.
 2. De cliënt staat tegenover de audicien in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de audicien verstrekte informatie, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves die door of in opdracht van de audicien zijn gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door de audicien schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle opgaves door de audicien van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. De audicien kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties binden de audicien niet.

Getoonde of verstrekte (proef-)toestellen / modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende apparatuur.

 1. Een offerte vervalt van rechtswege indien deze niet binnen de in de offerte vermelde termijn door de cliënt is aanvaard.

Artikel 5. Proefperiode

 1. Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het audiologisch centrum zal de audicien in overleg met de cliënt de geschikte apparatuur selecteren.
 2. De audicien kan, voordat al dan niet een definitieve levering (aankoop) van apparatuur tot stand komt, deze voor een vooraf bepaalde termijn ter beoordeling op proef aan de cliënt in bruikleen verstrekken.
 3. Tijdens de proefperiode mag de aan de cliënt de in bruikleen verstrekte apparatuur niet door derden worden gebruikt, gemodificeerd, aangepast of gerepareerd. Er mag op geen enkele wijze door derden inbreuk worden gepleegd op de door de verstrekkende audicien ingestelde parameters. Gedurende de proefperiode is de cliënt aansprakelijk voor verlies – of diefstal van de apparatuur. Tevens is de cliënt tijdens de proefperiode aansprakelijk voor schade aan de apparatuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. De proefperiode neemt een aanvang bij ondertekening van de eerste proefbon door de cliënt en bedraagt maximaal drie maanden.
 5. De aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekte apparatuur dient binnen de overeengekomen termijn zoals vermeld op de proefbon aan de audicien te worden teruggegeven indien de cliënt na ommekomst van de proefperiode besluit niet tot aankoop over te gaan en er dus geen definitieve levering zal plaatsvinden. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn wordt de in bruikleen verstrekte apparatuur geacht door de cliënt te zijn gekocht, waarna de audicien de apparatuur zal factureren en de cliënt gehouden is deze factuur binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen.
 6. Het in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel bepaalde geldt ook voor zaken die de audicien tijdelijk aan de cliënt in bruikleen geeft tijdens reparaties.
 7. Indien de cliënt na ommekomst van de proefperiode tevreden is met de in bruikleen gegeven apparatuur, en besluit tot aankoop, wordt een factuur in verband met deze overeenkomst en de definitieve levering gemaakt.

Artikel 6. Prijzen

 1. De geldende prijzen voor de te leveren apparatuur en/of diensten zijn vermeld in de offerte en proefbon van de audicien. De audicien heeft het recht deze prijzen te verhogen, indien de omstandigheden, waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: heffingen en/of belastingen.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Door de audicien bevestigde, niet-gefactureerde orders, zullen in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op het tijdstip van de bevestiging van de offerte golden, tenzij sprake is van een in lid 1 bedoelde situatie.

Artikel 7. Levering

 1. Een door de audicien opgegeven levertijd is gebaseerd op de, ten tijde van de offerte, geldende omstandigheden dan wel indien geen offerte is afgegeven, de ten tijde van het overgaan tot definitieve levering, geldende omstandigheden.
 2. De opgegeven levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de audicien schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
 3. Bij overschrijding van de levertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding, op ontbinding van de (bruikleen)overeenkomst of op opschorting van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de cliënt gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 4. Levering vindt in beginsel plaats in een winkel van de audicien, tenzij anders overeengekomen. Na de koop en levering gaat het risico ter zake van de afgeleverde apparatuur over op de cliënt.
 5. Indien de cliënt de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij – nadat hij door de audicien schriftelijk in gebreke is gesteld – in verzuim. De audicien is in dat geval gerechtigd de apparatuur voor rekening en risico van de cliënt op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De cliënt blijft in dat geval de overeengekomen koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

Artikel 8. Klachten

 1. Klachten over direct waarneembare gebreken aan de apparatuur dienen binnen 30 dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de audicien te zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden, bij de audicien te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de cliënt hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.
 2. De audicien dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij anders aangegeven, dient betaling van de factuur plaats te vinden door middel van pinbetaling/dan wel à contant in de winkel of door middel van een éénmalige automatische incasso machtiging. In uitzonderlijke gevallen kan de cliënt, in overleg met de audicien, door middel van een bankoverschrijving de factuur voldoen binnen een termijn van 7 dagen.  Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in verzuim. Alsdan stuurt de audicien een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 2. 2. Indien de cliënt vervolgens nog niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de audicien gerechtigd vanaf de vervaldag van de factuur over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te berekenen, alsmede de ter zake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,–.
 3. 3. De audicien behoudt zich de eigendom van de geleverde apparatuur voor tot dat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele kosten voortvloeiend uit lid 2 van dit artikel. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de cliënt zulks niet zal doen, is de audicien op ieder moment gerechtigd de apparatuur terug te nemen.
 4. 4. De cliënt is in geval van klachten na schriftelijke melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Een klacht ontheft de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 10. Garantie

 1. De audicien garandeert dat de geleverde apparatuur voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van de aan de cliënt geleverde apparatuur.
 2. De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde apparatuur, zoals die is omschreven in het door de betreffende fabrikant, importeur of toeleverancier afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekte garantiebewijs. Door cliënt voor garantie aangeboden apparatuur, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen.
 3. De garantie op reparaties bedraagt twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de te repareren zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door de cliënt dan wel derden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren dan wel in reparatie geven aan niet door de audicien aangewezen derden. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.
 4. Onder de garantie vallen in elk geval niet gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Buiten de garantie vallen eveneens zaken die aan snellere slijtage onderhevig zijn, zoals batterijen, snoeren, schaaltjes, audioschoentjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes en filters.
 5. Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de apparatuur, komen niet voor vergoeding door de audicien in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De audicien zal zijn verplichtingen in de offertefase (proefperiode) alsook met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst steeds met zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
 2. De cliënt erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte (proefbon) en de definitieve overeenkomst zijn opgesteld op basis van de relevante gegevens die door de cliënt aan de audicien zijn verstrekt. De audicien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of het op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de cliënt heeft nagelaten alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of de definitieve levering te verstrekken.
 3. Schade aan de apparatuur als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik komt steeds voor rekening en risico van de cliënt.
 4. De audicien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de cliënt zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door de audicien geleverde zaken.
 5. De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van de audicien voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien de audicien door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn  verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de  duur van de overmacht toestand. Indien enige overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het  recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 1. In geval van overmacht aan de zijde van de audicien heeft de cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de audicien als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. Onder overmacht van de audicien wordt verstaan: elke van de wil van de audicien onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de audicien kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de, productie door toeleveranciers van de audicien en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding

Indien de cliënt, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de cliënt – nadat hij door de audicien schriftelijk in gebreke is gesteld – in verzuim en is de audicien gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de audicien tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de audicien verder toekomende rechten.

Artikel 14. Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De audicien zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door de audicien kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/ vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende het gehoorverlies, de cliënt te informeren over relevante producten en diensten van de audicien en/of derden.
 2. Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van de audicien en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk aan de audicien laten weten.
 3. De cliënt kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien een schriftelijk verzoek hiertoe aan de audicien te richten. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk aan de audicien te melden.

Artikel 15.  Overige bepalingen    

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door de audicien gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de proefperiode, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de audicien.
 3. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.