Privacyverklaring

Wij zijn All Ears Hoorzorg B.V.. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) uw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van uw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij behandelen uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens
Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip "verwerken".

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens zouden wij van u kunnen verzamelen:

 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Betaalgegevens
 • Land, en titels
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Audiologische ( en daartoe relevante) medische gegevens

Wij verwerken uw Burgerservicenummer in onze communicatie met de zorgverzekeraars. Daarnaast verzamelen wij van u zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens mogen wij niet zomaar van u vragen. Wij zullen verderop uitleggen wat de reden is dat wij deze gegevens mogen verwerken. Wij verzamelen van deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Het verstrekken van deze gegevens is voor u verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgege- vens niet aan ons wil verstrekken heeft dat geen gevolgen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen
Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens:

 • het bijhouden van de klanten/financiële administratie
 • het kunnen adviseren van hooroplossingen
 • het kunnen leveren van hooroplossingen
 • het verzorgen van direct-marketing (on/offline)
 • het doen van een klant(en) en/of marktonderzoek
 • het beantwoorden van vragen en klachten

Mocht het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij u vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kunt u contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij mogen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer uw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan 10 jaren verwerken. Dit is gebaseerd op de eisen van de zorgverzekeraars.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van u hebben gekregen. Wij delen uw persoonsgegevens met onze software leveranciers,  accountant en fabrikant ( beperkte info).

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die uw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

Beveiliging
Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij uw persoonsgegevens door middel van de een wachtwoord op de bestanden met persoonsgegevens en moet ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast maken wij gebruik van tweetrapsverificatie en is onze data-opslag conform ISO 27001 en 27002 norm.

Ook organisatorisch hebben wij maatregel(en) genomen. De volgende organisatorische maatregel(en) hebben wij getroffen:

 • alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan
 • zijn de medewerkers van onze organisatie geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens, en testen en evalueren wij regelmatig de maatregelen die wij hebben getroffen.

Contactgegevens Functionaris voor gegevensbescherming
Onze organisatie heeft een functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming houdt binnen onze organisatie onder andere toezicht op de persoonsgegevens maar behandelt bijvoorbeeld ook vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie. Daarnaast adviseert de functionaris voor gegevensbescherming onze organisatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens en de technologie daarvan. Wil je in contact komen met onze functionaris voor gegevensbescherming?

Naam: Mevrouw G.Y. van Wijngaarden-Waar
Straat: Korte Delft 4
Postcode: 4331 AT
Plaats: Middelburg
E-mailadres: info@allearshoorzorg.nl

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, zijn van uw persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

Het recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Tot het moment dat u uw toestemming in trekt hebben wij u persoonsgegevens wel mogen verwerken.

Het recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij u meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie
Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
Op uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.                                                                                                     Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij uw persoonsgegevens. Ook als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij uw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking
In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Wilt u hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op een automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor u kan hebben.

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor u meebrengt, delen wij u dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens
Wilt u gebruik maken van uw bovenstaande rechten, heeft u een vraag of vindt u iets onduidelijk?

Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

All Ears Hoorzorg B.V.
Korte Delft 4
4331 AT, Middelburg
Telefoon: 06-53779050
E-mailadres: info@allearshoorzorg.nl
Website: www.allearshoorzorg.nl
KvK nummer: 65922891